نوشته های روی کانتینر حمل کالا به دو دسته کلی تقسیم می شوند:

 • اطلاعات شناسایی که شامل شماره کانتینر، کد مالک و کد گروه محصولات می باشد.
 • اطلاعات ایمنی که شامل علائم خطر و اطلاعات مربوط به حمل کالاهای خطرناک می باشد.

اطلاعات شناسایی روی کانتینر

 • شماره کانتینر یک شناسه منحصر به فرد برای هر کانتینر است که شامل چهار حرف و هفت عدد می باشد. سه حرف اول کد مالک کانتینر و حرف چهارم کد گروه محصولات را نشان می دهد.
 • کد مالک یک کد سه حرفی است که به صاحب کانتینر اشاره دارد.
 • کد گروه محصولات یک حرف است که نوع کانتینر را نشان می دهد. به عنوان مثال، U برای کانتینر بار، I برای کانتینر یخچال دار و L برای کانتینر لبه باز استفاده می شود.

اطلاعات ایمنی روی کانتینر

 • علائم خطر هشدارهایی هستند که نشان می دهند کانتینر حاوی کالاهای خطرناک است. این علائم به صورت مربع های قرمز رنگ با حاشیه سفید و نمادهای گرافیکی هستند.
 • اطلاعات مربوط به حمل کالاهای خطرناک شامل اطلاعات مربوط به نوع کالای خطرناک، کلاس خطر و شماره سازمان ملل متحد (UN Number) می باشد. این اطلاعات معمولاً در دو طرف کانتینر در قالب برچسب یا پلاک قرار دارند.

علاوه بر این، ممکن است بر روی کانتینر اطلاعات دیگری نیز نوشته شود، مانند:

 • اطلاعات مربوط به وزن و اندازه کانتینر
 • اطلاعات مربوط به بازرسی گمرکی
 • اطلاعات مربوط به حمل کانتینر

نکات مهم

 • شماره کانتینر یک شناسه منحصر به فرد برای هر کانتینر است و برای ردیابی کانتینر در طول زنجیره تأمین استفاده می شود.
 • علائم خطر باید توسط کارکنان آموزش دیده شناسایی و تفسیر شوند.
 • اطلاعات مربوط به حمل کالاهای خطرناک باید توسط کارکنانی که آموزش دیده اند حمل شوند.